TAISYKLĖS

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.cityrush.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) jas patvirtinus Pirkėjui
(susipažinus su Taisyklėmis ir pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis"), yra šalims
privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių
įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei
kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje internetiniu adresu www.cityrush.lt
(toliau – El. parduotuvė) susijusios sąlygos.

1.2. UAB „Londesa", juridinio asmens kodas 304467164, registracijos adresas Architektų g. 56-101,
LT-04111 Vilnius (toliau – Pardavėjas).

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę (toliau – Pirkėjas):

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra
apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus
tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad jis turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.5 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje
suformuoja užsakyma ir paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas el. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta
tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

3. Pirkėjo įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai
nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.2. Pirkdamas svetainėje www.cityrush.lt, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir
asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja informuoti Pardavėją, jei yra alergiškas konkretiems produktams.

3.4. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo
duomenų. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos
atnaujinti.

3.6. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų apsauga

4.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama el.
parduotuvėje, laikoma slapta ir neviešinama.

4.2. Pirkėjas gali užsisakyti prekes el. parduotuvėje svetainėje www.cityrush.lt. Pirkėjas
užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti
prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių
pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

4.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys
būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir
tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo
Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto
adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui
įvykdyti.

4.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės
rinkodaros tikslu, turi apie tai informuoti el.paštu info@cityrush.lt.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus
Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu
susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali
būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4.7. Pardavėjo darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame
esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.cityrush.lt funkcijas, svetainėje esančių
elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

5.2. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje www.cityrush.lt,
teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar
paslaugų dalį.

5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.cityrush.lt veikimo stabilumui ir saugumui ar
nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba
sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.cityrush.lt.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs
numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes.

5.5. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu,
Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju
užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju
pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs
Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis
sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir nurodytą dieną.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja
grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse
nurodytomis sąlygomis.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu
pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

7.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

7.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

7.2.2. mokėjimo pavedimu;

7.2.3. grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu pirmą užsakymo dieną.

7.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos
faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio
pašto adresu.

7.4. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį
patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius
rodiklius, tokius kaip informacinių sistemų techninė klaida ir su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios
papildomos išlaidos. Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, pirkėjas turi teisę
nutraukti sutartį su pardavėju apie tai informuodamas elektroniniu paštu – info@cityrush.lt. Šalys
susitaria, kad išlaidos, susijusios su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu pirkėjui neatlyginami.

8. Prekių pristatymas

8.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti prekių pateikimo būdą.

8.2. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti www.cityrush.lt svetainėje. Mygtuko “Užsakyti”;
paspaudimas reiškia, kad pirkėjas susipažino su pristatymo sąlygomis bei įkainiais ir su jais sutinka.

8.3. Prekių pristatymas Pirkėjui:

8.3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią
prekių pristatymo vietą.

8.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės
pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės
reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3.3. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo
Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su
Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.3.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų
pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų
kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.3.5. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas

8.4. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu
patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą.
Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota
tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui,
bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros
metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista, prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar
prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo –
priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar
prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas
nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis
brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų ir jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės
prekių apžiūros metu.

8.5. Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:

8.5.1. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;

8.5.2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;

8.5.3. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto pristatymo laiką;

8.5.4. jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į
telefono skambutį ir kt.);

8.5.5. jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą arba atsisako mokėti už užsakytą
maistą nesant tam objektyvių priežasčių;

8.5.6. dėl interneto svetainės www.cityrush.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

8.5.7. dėl elektroninės bankininkystės gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

8.5.8. Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių
8.5.1-8.5.7 punkte nurodytų sąlygų.

8.6. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas
buvo sumokėjęs už prekes, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo.
Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui,
užsakymas anuliuojamas. Pirkėjui sumokėti pinigai atgal nėra grąžinami.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės
garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma,
spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl
Pirkėjo naudojamo elektroninio prietaiso techninių savybių.

9.3. Užsakytas maistas ir Pirkėjui pristatytas dėl maisto pakavimo specifikos ir taros išoriškai gali
skirtis nuo el. svetainėje pateiktame valgiaraštyje nurodytų patiekalų nuotraukų.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia
gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms
specifikacijoms, Pirkėjas turi grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

10.1.1. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai
yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

10.1.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

10.1.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų
Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

10.1.4. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas
privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 10.1.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas
neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 10.1 punkte numatytą būdą. Pirkėjas
neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.

10.2. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.2.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@cityrush.lt, pranešime privaloma nurodyti
grąžinamas prekes;

10.2.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą;

10.2.3. pateikti laisvos formos prašymą.

10.2.4. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 1
(vieną) darbo dieną nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos.

10.2.5. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos
tuo pat metu.

10.2.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse
nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10.2.7. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje
elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

10.2.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna Pardavėjas.

10.2.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos
(paveiktos atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais, cheminėmis medžiagomis, vandeniu
ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos
netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas
pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius
padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą
tretiesiems asmenims. Jei www.cityrush.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo,
prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis,
Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to,
jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su
šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai
Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra
teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą,
išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą
ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pardavėjas turi teisę pakeisti ir papildyti šias Taisykles. Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš
naudodamasis maisto užsakymo paslauga, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog
sutinka jų laikytis. Jei Pirkėjas pradėjo pildyti užsakymo formą, laikoma, kad pirkėjas sutiko su
visomis Maisto užsakymo taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė
užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

12.2 Pirkti elektroninėje parduotuvėje www.cityrush.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių
1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje
parduotuvėje www.cityrush.lt.

12.3. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių
pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti
per 30 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.Mitybos planai

Susisiekite!

Sekite mus

Kontaktai

TEL. +37064508975 info@cityrush.lt

Londesa, UAB
Architektų g. 56-101
Įmonės kodas 304467164